Dział terenowy

 

Zadania Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

 • Doradztwo w sprawach nawożenia.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.
 • Tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor 
  oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu.
  Zgodnie z powyższym od 2008 roku – realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) - prowadzimy badania monitoringowe na terenie działania OSChR w Opolu:

  - azotu mineralnego w oparciu o 201 wytypowanych reprezentatywnych punktów monitoringowych dla potrzeb realizacji przepisów wynikających z dyrektywy azotanowej. Liczba punktów, zlokalizowanych w każdej gminie, zależy od obsady zwierząt w DJP i wynosi 1-4 pkt w poszczególnych gminach. Badania gleby wykonywane są wiosną i jesienią każdego roku z poziomów: 0 – 30, 30 – 60 i 60 – 90 cm,

  - zawartości fosforu przyswajalnego w glebie – w 201 punktach, badania wykonywane są jesienią , raz na 4 lata,

  - siarki siarczanowej i ogólnej w glebie - w 67 punktach, pobierane są wiosną i jesienią każdego roku, z poziomu 0 – 30 cm,

  - azotanów i fosforanów w wodach -w 60 punktach, do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby , badania wykonywane są wiosną i jesienią każdego roku.

 • Zgodnie z art.18 pkt 3, 4 i 5 w/w ustawy wykonuje i opiniuje odpłatnie plany nawożenia dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.
 • Zgodnie z art. 85 pkt 7 lit. a w związku art.5 ust.4b ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin ( tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.) pobiera próby roślin do badań laboratoryjnych w zakresie Integrowanej Produkcji.
 • Pobiera próbki nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.
 • Wykonuje odpłatnie plany nawożenia dla gospodarstw uczestniczących w „ Programach rolnośrodowiskowych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.