Zadania OSCHR

 

Zadania Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej:

zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

 • Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych.
 • Doradztwo w sprawach nawożenia.
 • Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4.
 • Tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu.

Zgodnie z powyższym od 2008 roku – realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) - na terenie działania OSChR w Opolu prowadzimy badania monitoringowe:

 • azotu mineralnego w oparciu o 201 wytypowanych reprezentatywnych punktów monitoringowych dla potrzeb realizacji przepisów wynikających z dyrektywy   azotanowej. Liczba punktów, zlokalizowanych w każdej gminie, zależy od obsady zwierząt w DJP i wynosi 1-4 pkt w poszczególnych gminach. Badania gleby wykonywane są wiosną i jesienią każdego roku z poziomów:
  0 – 30, 30 – 60 i 60 – 90 cm,

 • zawartości fosforu przyswajalnego w glebie – w 201 punktach, badania wykonywane są jesienią , raz na 4 lata,

 • siarki siarczanowej i ogólnej w glebie - w 67 punktach, pobierane są wiosną i jesienią każdego roku, z poziomu 0 – 30 cm,

 • azotanów i fosforanów w wodach -w 60 punktach, do głębokości 90 cm pod powierzchnią gleby , badania wykonywane są wiosną i jesienią każdego roku.

Ponadto Stacja:

 • zgodnie z art.18 pkt. 3, 4 i 5 w/w ustawy Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wykonuje i opiniuje odpłatnie plany nawożenia dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
 • zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie integrowanej produkcji Stacja dokonuje badań laboratoryjnych i wydaje zaświadczenia o nie przekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych azotanów i metali ciężkich (kadmu i ołowiu);
 • pobiera próbki nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!