Klauzula informacyjna (RODO)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, ul. Oleska 123, 45-233 Opole.
 2. W Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Weronikę Rojek, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie po nr 77 455 60 36.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań związanych z agrochemiczną obsługą rolnictwa przez Okręgową Stację chemiczno-Rolniczą w Opolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
  - wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;
  - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie tej osoby, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 5. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od rodzaju sprawy i okresu obowiązywania umowy i wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy
 7. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli jest to uzasadnione i nie jest sprzeczne z przepisami prawa, na podstawie art. 21 RODO. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 10. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - obowiązkowe  i wynika  z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona,
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie odstąpienie od realizacji czynności lub nie zawarcie umowy, 
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu