Aktualności

Na podstawie zawartych aneksów do umowy na realizację w/w Programu posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, będą mogli się ubiegać o dotację, na zakup:

  1. wapna nawozowegoodpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  2. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  3. od dnia 16 lipca 2022 r.środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Maksymalna kwota dotacji może wynieść odpowiednio:

  1. dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych: do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
  2. dla gospodarstwo powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych: do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
  3. dla gospodarstwo powierzchni powyżej 50 ha: do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)

przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Wnioski kierowane do OSCHR w Opolu prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania nie zostanie dofinansowana. W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika

- wniosek wersja 3.7.0 – WFOŚiGW w Opolu (zastępuje formularz 3.6.0)
ZAPISZ WNIOSEK NA DYSKU NASTĘPNIE OTWÓRZ PLIK PDF ZA POMOCĄ PROGRAMU ADOBE READER

- wniosek wersja 3.7.0 – WFOŚiGW w Łodzi
ZAPISZ WNIOSEK NA DYSKU NASTĘPNIE OTWÓRZ PLIK PDF ZA POMOCĄ PROGRAMU ADOBE READER

- oświadczenie PWG - PDF (Adobe Reader)
- oświadczenie RODO - DOCX (Microsoft Word)

Inne linki:
WFOŚiGW w Opolu: Informacja prasowa
WFOŚiGW w Łodzi: Informacja prasowa